2005 untitled

©Tatsuya Takahashi, photo credits: Akemi Kurosaka, Kim Bjørn