2015 KORG | MS-20M KIT

©Tatsuya Takahashi, photo credits: KORG Inc.