arpodyssey_fs8.png

2017 ARP | Odyssey FS

Assembled in NY

©Tatsuya Takahashi, photo credits: KORG Inc.